Huyện Duy Xuyên
3.750.000.000 VND
Huyện Duy Xuyên
3.800.000.000 VND
Huyện Duy Xuyên
3.800.000.000 VND