Huyện Bình Xuyên
800.000.000 VND
Huyện Bình Xuyên
1.300.000.000 VND